قرائت قرآن | روح الله لسان طوسی | 13 مرداد 99

قرائت قرآن (پیشخوانی اذان ظهر) توسط آقای روح الله لسان طوسی به مدت 8 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی