قرائت زیارت | مصطفی بهنام | 13 مرداد 99

قرائت زیارت مختصر امام رضا (ع) و مداحی توسط آقای مصطفی بهنام به مدت 12 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی