معارف قرآنی | حجة الاسلام خاتمی | 14 مرداد 99

بیان معارف قرآنی توسط حجة الاسلام محمد رضا خاتمی به مدت 6 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی