قرائت قرآن (پیشخوانی اذان مغرب) | 14 مرداد 99

قرائت قرآن (پیشخوانی اذان مغرب) توسط آقای هاشم روغنی به مدت 9 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی