دعای توسل | سید مهدی رضائی | 14 مرداد 99

قرائت دعای توسل توسط آقای سید مهدی رضائی به مدت 24 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی