نماهنگ | ایوان طلای نجف

تا دم آخرم علی(ع) نام تو را می برم علی (ع) منو سپردن به تو پدر و مادرم علی (ع) خوش به حال هر کسی که این روز ها توی ایوان طلات مشرف