نماهنگ | شاه پناهم بده

شعر: محمود حبیبی کسبی نغمه پرداز: طویجان آتابای نیازی خواننده: دولتمند خلف نوازندگان: جمعه رجایف ( دوتار باس ) ،ناصر سفرف ( ویولون - کمانچه )، رحمت ا... بویمالف ( فلوت - نی )،عبدالرحمن مدخلف ( رباب) ، روزیمد خلف ( سه تار ) ، فریدونی حاتم ( دف ) مدیر تولید: مهدی صارمی یاراحمدی امور استودیو: سهراب بابایوف – محمد حمید شاه میرزایی استودیو: بابایوف – پردیس سبک: تلفیقی تهیه شده در موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی