قرائت قرآن (پیشخوانی اذان مغرب)

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان مغرب) توسط آقای محمد جواد کاشفی به مدت 8 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی