معارف قرآنی | حجة الاسلام حسین زاده | 20 مرداد 99

بیان معارف قرآنی توسط حجة الاسلام حسین زاده به مدت 8 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی