شعر خوانی | علیرضا خاکساری | 20مرداد 99

شعر خوانی توسط آقای علیرضا خاکساری به مدت 13 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی