سخنرانی | حجة الاسلام داوودی نژاد | 20 مرداد 99

سخنرانی با موضوع "راهکارهای کظم غیظ: توسط حجة الاسلام مسلم داوودنژاد به مدت 27 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی