زیارت امین الله | علی ملائکه | 20 مرداد 99

قرائت زیارت امین الله همراه با ذکرتوسل توسط آقای علی ملائکه به مدت 16 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی