مناجات خوانی | حجة الاسلام اسلامی فر | 20 مرداد 99

مناجات خوانی توسط حجة الاسلام جعفر اسلامی فر به مدت 38 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی