مدیحه سرائی | کاظم ذوقیان | 22 مرداد 99

مدیحه خوانی توسط آقای کاظم ذوقیان به مدت 12 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی