معارف قرآنی | حجة الاسلام خاتمی | 22 مرداد 99

بیان معارف قرآنی توسط حجة الاسلام محمد رضا خاتمی به مدت 6 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی