بیان احکام | حجة الاسلام پارسا | 22 مرداد 99

بیان احکام پرکاربرد توسط حجة الاسلام احمد پارسا به مدت 18 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی