محفل انس با قرآن کریم در جوار عترت

محفل انس با قرآن کریم درجوار عترت : قرائت قرآن توسط آقای سینا فتحی به مدت 7 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی