زیارت امین الله | جواد قربانپور | 22 مرداد 99

قرائت زیارت امین الله همراه با ذکر توسل توسط آقای جواد قربانپور به مدت 15 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی