همخوانی | گروه نجل الهدی | 22 مرداد 99

محفل انس با قرآن کریم در جوار عترت : همخوانی و تواشیح توسط گروه نجل الهدی به مدت 8 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی