قرائت قرآن | هادی اسفیدانی | 22 مرداد 99

محفل انس با قرآن کریم در جوار عترت : قرائت قرآت توسط آقای هادی اسفیدانی به مدت 11 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی