بیان احکام پرکاربرد | حجة الاسلام احمد پارسا | 24مرداد99

بیان احکام پرکاربرد توسط حجة الاسلام احمد پارسا به مدت 16 دقیقه در تلویزیون اینترنتی رضوی