بیان معارف قرآنی | حجة الاسلام مجتبی عرفانیان | 24مرداد99

بیان معارف قرآنی توسط حجة الاسلام مجتبی عرفانیان به مدت 6 دقیقه در تلویزیون اینترنتی رضوی