نماهنگ| محرمت | محمود کریمی

#ما_ملت_امام_حسینیم دستی که می‌خورد بر سر و سینه در غمت پای تو ایستاده و پای محرمت