ترتیل نیم جزء از قرآن کریم و تفسیر قرآن | 21 بهمن 98

ترتیل نیم جزء از قرآن کریم و تفسیر قرآن ساعت 05:40 از رواق امام خمینی (ره)