سخنرانی - حجةالاسلام فرزانه

سخنرانی با موضوع ظرفیت عاشورا در تکامل انسان توسط حجةالاسلام فرزانه به مدت 33 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی

ویدئوهای پیشنهادی