زیارت امین الله | مرثیه سرائی توسط آقای محمد جواد مشکی باف | 21 بهمن 1398

قرائت زیارت امین الله همراه با مرثیه سرائی توسط آقای محمد جواد مشکی باف بعد از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر مورخ 21 بهمن 98