نماهنگ | مرثیه حضرت علی اصغر علیه السلام

نماهنگ روضه حضرت علی اصغر علیه السلام با نوای محمود کریمی چقدر بی خبر و بی هوا زدی نامرد چه کرده بود مگر با شما زدی نامرد