نماهنگ | عشق بی تکراری

عشق بی تکراری عزت بی پایان از قدیمم با تو یا قدیم الاحسان سلام ای تشنه فرات