نماهنگ | قسم به مادرت نذار که راه بسته بشه

قسم به مادرت نزار دلم شکسته بشه قسم به مادرت نذار که راه بسته بشه