ترتیل نیم جزء از قرآن کریم و تفسیر | 17 بهمن 98

ترتیل نیم جزء از قرآن کریم و تفسیر قرآن ساعت 05:40 از رواق امام خمینی (ره)