نماهنگ | حب الحسین کلید خوشبختی

ماهم می‌توانیم با توبه زائر سیدالشهدا(ع) و سالک الی الله باشیم حب الحسین علیه السلام ، کلید خوشبختی است. ما ملت امام حسینیم