زیارت ناحیه مقدسه | حجة الاسلام سید مسعود موسوی | 17 شهریور 99

قرائت زیارت ناحیه مقدسه توسط حجة الاسلام سیدمسعود موسوی به مدت 57 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی