ترتیل نیم جزء از قرآن کریم | 23 بهمن 98

ترتیل نیم جزء از قرآن کریم بعد از اقامه نماز صبح رواق امام خمینی (ره)