نماهنگ | مادر شاه کربلا بر سر زد | محمود کریمی

اول به مدینه مصطفی بر سر زد دوم به نجف شیر خدا بر سر زد سوم همه‌ی کَون و مکان سینه زدند تا مادر شاه کربلا بر سر زد زینب به حسین زیر لب می گوید می لرزد از این خاک دلم واویلا چاره ای کن ای برادر بهر اضطرار خواهر مثل من دل نگران است مادر علی اصغر بین دو نهر آب ، آب سراب، خاک مذاب وای علی، وای رباب، ثار الله، آل الله، دم گرفتند همه هم صدا

نماهنگ ها پیشنهادی