نماهنگ | دلم گرفته | سید مجید بنی فاطمه

ردّم نکن، به والله جز تو کسی ندارم کاری بکن برایم، خیلی دلم گرفته