نماهنگ | حسرت دیدن کربلا

کربلات شبیه خونه‌ام بود، کاش باز به خونه برگردم نماهنگ حسرت دیدن کربلا