بیان معارف قرآنی | حجة الاسلام محمد رضا مهریزیان | 23شهریور99

بیان معارف قرآنی توسط حجة الاسلام محمد رضا مهریزیان به مدت 5 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی