نماهنگ | محمدحسین پویانفر

هر کجا ملک خدا هست، حسینیه توست.. مداحی آقای محمدحسین پویانفر در مسجد گوهرشاد