نماهنگ | محمود کریمی

وقتی همه هستند اما او که باید نیست در باغ باشی یا قفس فرقی مگر دارد آه ای مسیحا کی میایی، بی تو این دنیا وضعی شبیه حال و روز محتضر دارد