معارف قرآنی | حجة الاسلام حسین زاده | 25 شهریور 99

بیان معارف قرآنی توسط حجة الاسلام محمد تقی حسین زاده به مدت 5 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی