بیان احکام | حجة الاسلام دارینی | 25 شهریور 99

بیان احکام پرکاربرد توسط حجة الاسلام محمد دارینی به مدت 14 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی