قرائت قرآن کریم ( پیشخوان اذان مغرب ) | 25 شهریور 99

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان مغرب) توسط آقای هاشم روغنی به مدت 14 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی