زیارت امین الله | محمد تقی عطاپور | 25 شهریور 99

قرائت زیارت امین الله و ذکر توسل توسط آقای محمد تقی عطاپور به مدت 13 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی