نماهنگ | حال عاشقات رو بهتر میکنی

نماهنگ تو کدوم حقیقتی که هر دلی حس تو ندیده باور میکنه لحظه ای تصور خیال تو حال عاشقات بهتر میکنه