مرثیه خوانی | محمد گلابگیر | 26 شهریور 99

مرثیه خوانی توسط آقای محمد گلابگیر به مدت 22 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی