معارف قرآنی | حجة الاسلام محمدرضا خاتمی | 26 شهریور 99

بیان معارف قرآنی توسط حجة الاسلام محمد رضا خاتمی به مدت 3 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی