زیارت وارث | محمد صالحی پور | 26 شهریور 99

قرائت زیارت وارث توسط آقای محمد صالحی پور به مدت 20 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی