بیان معارف قرآنی | حجة الاسلام محمد رضا خاتمی | 26شهریور99

بیان معارف قرآنی توسط حجة الاسلام محمد رضا خاتمی به مدت 6 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی