سخنرانی | حجة الاسلام الهی خراسانی | 29 شهریور 99

سخنرانی با موضوع راهکارهای تربیتی اسلام در زندگی امروز توسط حجه الاسلام محمد الهی خراسانی در صحن جمهوری اسلامی به مدت 28 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی

ویدئوهای پیشنهادی