قرائت زیارت عاشورا | سید حسین ماهرخسار | 29شهریور99

قرائت زیارت عاشورا توسط آقای سید حسین ماهرخسار در صحن جامع رضوی به مدت 29 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی